Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
1. Portal Internetowy TelcoNet.pl,  udostępniany jest Użytkownikom przez firmę ENTIM Wojciech Stańczuk z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej Usługodawcą lub TelcoNet.pl.
 
2. Portal Internetowy TelcoNet.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 
3. W ramach Portalu Internetowego TelcoNet.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:
a) w domenie internetowej TelcoNet.pl i jej subdomenach;
b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami)
 
4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego TelcoNet.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego TelcoNet.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu TelcoNet.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 
6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym TelcoNet.pl.
 
7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego TelcoNet.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego TelcoNet.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 
II. DEFINICJE
 
1. Portal Internetowy TelcoNet.pl, Portal TelcoNet.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy ENTIM Wojciech Stańczuk i dostępna pod adresem www.TelcoNet.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie ENTIM Wojciech Stańczuk

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu TelcoNet.pl oraz Usług dostępnych w Portalu TelcoNet.pl;
 
3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu TelcoNet.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują firmie ENTIM
4. Partner - każdy podmiot współpracujący z TelcoNet.pl na podstawie stosownej umowy;
 
5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu TelcoNet.pl, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez TelcoNet.pl lub Partnerów,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
 
6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU TelcoNet.pl
 
1. W ramach Portalu TelcoNet.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie       przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania
urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu TelcoNet.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu TelcoNet.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu TelcoNet.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu TelcoNet.pl jest bezpłatne.
 
4. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.
 
5. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu TelcoNet.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu TelcoNet.pl i prezentowanych w nim Materiałów.
 
6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem TelcoNet.pl prosimy kierować na adres: redakcja@TelcoNet.pl.
 
IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 
1. Portal TelcoNet.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu TelcoNet.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu TelcoNet.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu TelcoNet.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu TelcoNet.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu TelcoNet.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu TelcoNet.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu TelcoNet.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 
5. Zamieszczając Materiały w Portalu TelcoNet.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu TelcoNet.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. ?
 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU TelcoNet.pl
 
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu TelcoNet.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu TelcoNet.pl.
 
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu TelcoNet.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu TelcoNet.pl treści o charakterze bezprawnym.
 
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu TelcoNet.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu TelcoNet.pl przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu TelcoNet.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu TelcoNet.pl;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu TelcoNet.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU TelcoNet.pl
 
1. Do korzystania z Usług w Portalu TelcoNet.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
 
2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu TelcoNet.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu TelcoNet.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 
 
IX. DANE OSOBOWE
 
1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu TelcoNet.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu TelcoNet.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma ENTIM Wojciech Stańczuk z siedzibą w Warszawie
 
X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu TelcoNet.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu TelcoNet.pl.
 
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu TelcoNet.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 
2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu TelcoNet.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu TelcoNet.pl.
 
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu TelcoNet.pl.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2014 TelcoNet.pl

Projekt i wykonanie: Aplikacje internetowe - Entim